FAQ - Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Hvordan bestiller jeg?

Betalingsforsikring bestilles enkelt når du søker om lån eller når du er innlogget i nettbanken din.

For øyeblikket er det dessverre ikke mulig å bestille ny betalingsforsikring hos oss, vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er på plass igjen. Eksisterende betalingsforsikringer løper som vanlig.

Hva dekker forsikringen?
 • 100 % Sykemelding (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge
 • Dødsfall (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
Hvordan fungerer forsikringen?

 

 • Ved 100% sykemelding eller 100 % arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag
 • Ved sykehusinnleggelse i over 3 hele dager betales ett månedlig terminbeløp og deretter 1/30 for hver dag personen er innlagt. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000,-.
 • Ved dødsfall kan resterende gjeld på lånet bli slettet, maksimalt 500 000,-.

 

Hvem kan forsikres?
 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør
 • Du har vært i arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet minimum 16 t/uken i sammenhengende 6 måneder forut for ikrafttredelsesdatoen
 • Du ikke har kunnskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd
 • Du har lån i BRAbank

 

Hva koster forsikringen?

Kostnaden utgjør 7,8 % av månedlig terminbeløp (avdrag, renter og gebyr) i henhold til avtalt nedbetalingsplan. Beløpet betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet sammen med lånet.

Hvor melder jeg skade?

Vi samarbeider med forsikringsselskapet AXA. Du kan melde skade her. For spørsmål om forsikringen kan du kontakte kundeservice i AXA på telefon 800 37 500 eller på clp.no.kundeservice@partners.axa.

Adresse: AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo

Oppsigelse på forsikringen?

Forsikringen opphører:

 • Ved 67. fødseldag opphører dekningene for arbeidsuførhet, sykehusinnleggelse, arbeidsledighet og permittering. Dødsfallsedekningen opphører ved fylte 70 år.
 • Ved død.
 • Forsikringsavtalen slutter å gjelde som følge av oppsigelse fra deg. Medlemmet kan si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Medlemmet har ikke krav på refusjon av premie. 
 • Du har 30 dagers angrerett fra Ikraftredelsesdato for forsikringen. Eventuelt innbetalt forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett og oppsigelse kan du kontakte BRAbank på e-post: kundeservice@brabank.no eller telefon 55 96 10 00.