Stock exchange notices

Nyheter

BRAbank ASA - Generalforsamlingsprotokoll (21.04.2022)

Den 21. april 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BRAbank ASA. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen. Protokollen følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktinformasjon: Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

Vedlegg:

Protokoll

BRAbank ASA: Vurderer refinansiering av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån (23.08.2021)

BRAbank ASA har engasjert SpareBank 1 Markets som tilrettelegger for mulig utstedelse av et nytt evigvarende fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Banken har ikke behov for økt tilleggskapital og vurderer derfor å refinansiere deler av eksisterende fondsobligasjonslån og ansvarlige lån som har call i 2022. Den nye fondsobligasjonen og det ansvarlige lånet vil ha flytende rente og første innløsningsrett for utsteder minimum 5 år etter emisjonsdato, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, dersom påkrevet. Tidspunkt for de mulige transaksjonene avhenger av markedsforholdene. En eventuell utstedelse er godkjent av bankens generalforsamling.

Kontaktinformasjon: Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 e-post: ir@brabank.no 

Les mer

BRAbank ASA selger en portefølje av misligholdte lån i Finland (28.06.2021)


BRAbank ASA har inngått avtale om å selge en portefølje av misligholdte lån i Finland pålydende 332 millioner NOK med Lowell Finland Ltd. Lånene stammer fra tidligere BRAbank/Monobank før fusjonen med Easybank 1. oktober 2020 der Easybank var overtagende selskap.

Transaksjonen blir gjennomført i 2. kvartal med positiv resultateffekt, og bankens kapitalsituasjon styrkes. Salget bekrefter tapsavsetningsnivået og reduserer usikkerhet til fremtidige tap i Finland, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen.

Salget medfører at bankens steg 3 ratio for forbrukslån i Finland reduseres med 17 prosentpoeng i forhold til status ved utgangen av mai 2021. Tilsvarende reduseres bankens totale steg 3 ratio med drøyt 6 prosentpoeng

Etter fusjonen med tidligere BRAbank/Monobank har banken solgt misligholdte lån på totalt 570 millioner NOK i Norge og Finland, i tillegg til løpende forward-flow salg. Vi har de siste kvartalene redusert risikoen i utlånsbalansen med positiv resultateffekt midt i Covid- 19 pandemien, sier Berentsen.

Som tidligere meldt er alle forbrukslån i Norge dekket av bankens forward-flow avtale for det norske markedet. I Finland vil banken vurdere lignende avtale.

Kontaktinformasjon: Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

 

BRAbank ASA – meldepliktig handel (27.05.2021)

Primærinnsider og styremedlem i BRAbank ASA, Jan Kleppe, har i dag via Preciso Holding AS kjøpt 15 000 aksjer til kurs 8,67. Etter dette kjøpet eier Jan Kleppe (inkludert nærstående) 302 000 aksjer i BRAbank ASA.

 

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

 

BRAbank ASA - Generalforsamlingsprotokoll (26.05.2021)

Den 26. mai 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BRAbank ASA. Alle

forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen. Protokollen følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Vedlegg: 

Protokoll

Vedlegg 1 Fortegnelse og stemmegivning

 

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

 

 

BRAbank ASA - Aksjetildeling ledende ansatte (21.5.2021)

 

Aksjetildeling ledende ansatte

Styret vedtok 17. februar 2021 å frigi siste 1/3 RSU’r for bonus til ledelsen for 2017. Banken har 21. mai 2021 overført aksjene til de ansattes VPS kontoer.

Styret i BRAbank vedtok 17. februar 2021 å tildele totalt 365 271 RSU’r som del av bonus til ledelsen for 2020 i henhold til godtgjørelsesordninger i finansforetak. Disse vil frigis med 1/3 i årene 2022 til 2024 dersom det ikke er grunnlag for tilbakeholdelse (claw-back).

Banken har 21. mai 2021 overført 13 479 aksjer til Direktør B2B som del av ansettelseskontrakten.

 

RSU’er (punkt 2) er allokert til ledelsen som følger:

CEO Oddbjørn Berentsen mottok 90 799 RSU’r. Etter tildelingen har Berentsen 600 000 opsjoner, 90 799 RSU’r, 592 875 forwards og eier 243 972 aksjer i BRAbank.

COO Christian Svendsen mottok 58 100 RSU’r. Etter tildelingen har Svendsen 330 000 opsjoner, 58 100 RSU’r, 335 963 forwards og eier 207 716 aksjer i BRAbank.

CTO Roger Jørgensen mottok 54 093 RSU’r. Etter tildelingen har Jørgensen 230 000 opsjoner, 54 093 RSU’r, 237 150 forwards og eier 1 921 669 aksjer i BRAbank.

CFO Gard Haugen mottok 54 093 RSU’r. Etter tildelingen har Haugen 230 000 opsjoner og 54 093 RSU’r.

Director B2C Kristin Vanni mottok 54 093 RSU’r. Etter tildelingen har Vanni 230 000 opsjoner, 54 093 RSU’r, 217 388 forwards og eier 104 024 aksjer i BRAbank.

CCO/CRO Geir Jørgensen mottak 54 093 RSU’r. Etter tildelingen har Jørgensen 230 000 opsjoner, 54 093 RSU’r, 237 150 forwards og eier 289 974 aksjer i BRAbank.

Director B2B Eskil Myrmo mottok 13 479 aksjer som «sign-on» ved ansettelse i banken. Etter tildelingen eier Myrmo 13 479 aksjer i BRAbank.

Detaljene for opsjonsprogrammet og forwards kan leses i børsmeldingen fra 02.11.2020.

 

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

 

 

BRAbank ASA - Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram (20.5.2021)

Det vises til børsmelding fra 10. mai 2021 hvor det ble annonsert et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 50 000 aksjer, med varighet ut mai. 2021

Aksjene ble kjøpt i perioden 10. mai til 19. mai og tilbakekjøpsprogram er nå avsluttet.

BRAbanks beholdning av egne aksjer:

Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier BRAbank ASA totalt 53 035 egne aksjer, tilsvarende 0,056%  av BRAbank ASA aksjekapital.

En oppsummert og detaljert oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i  tidsperioden 10. mai 2021 til 19. mai 2021 er vedlagt denne meldingen

 

Vedlegg:

Detaljer tilbakekjøp

Oversikt over transaksjoner

 

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00

E-post: ir@brabank.no

 

 

BRAbank ASA - Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram (18.05.2021)

Det vises til børsmelding fra 10. mai 2021 hvor det ble annonsert et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 50 000 aksjer, med varighet ut mai. 21

BRAbanks beholdning av egne aksjer:

Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier BRAbank ASA totalt 43 035 egne aksjer, tilsvarende 0,045  av BRAbank ASA aksjekapital.

En oppsummert og detaljert oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i  tidsperioden 10. mai 2021 til 14. mai 2021 er vedlagt denne meldingen

 

Vedlegg:

Detaljer tilbakekjøp

Oversikt over transaksjoner

 

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00

E-post: ir@brabank.no

 

 

 

BRAbank ASA Tilbakekjøp av egne aksjer (10.05.2021)

 

BRAbank ASA ("Selskapet") har besluttet å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 50 000 aksjer. Selskapet har innhentet fullmakt fra Finanstilsynet:

«Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 10-5 gir Finanstilsynet tillatelse til at Brabank ASA erverver egne aksjer til en total verdi av inntil MNOK 1»

Selskapet har også nødvendig fullmakt fra generalforsamlingen 16. juli 2020.

 

Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest utgangen av mai 2021.

 

Hensikten med tilbakekjøpsprogrammet er å erverve aksjer som vil benyttes til Selskapets incentivprogrammer.

 

Kontaktinformasjon: Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00

E-post: ir@brabank.no