Personvern

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, bilde, fingeravtrykk mm.

Vi har fokus på ditt personvern og gir her opplysninger om informasjon vi henter om deg, hvordan vi bruker opplysningene og hvordan vi sikrer disse opplysningene. Her ser du også hvilke rettigheter du har.

«Du» er kunde eller potensiell kunde.

  • Identifikasjonsinformasjon
   Personnummer, navn, kundenummer
  • Autentisering/identifikasjonsmetode
   BankID, elektronisk signatur
  • Kontaktinformasjon
   Adresse (bosted og e-post), telefonnumre
  • Personinformasjon
   Alder, sivilstatus, barn i husstanden
  • Finansiell informasjon
   Kredittopplysninger om inntekts-, gjelds- og formue informasjon, kreditthistorikk osv.
  • Skatteinformasjon
   Statsborgerskap, skattetilhørighet og eventuelle skatteregistreringsnummer
  • Kundeengasjement
   Informasjon om de produkter og avtaler du har
  • Konto- og låneopplysninger
   Søknadsinformasjon, konto-/lånenummer, transaksjonsdata
  • Avslags- og tilbudsinformasjon
   Søknadsinformasjon, inkludert avslag blir lagret i 30 dager
  • Antihvitvaskingsopplysninger
   Informasjon innhentet i forbindelse med kundekontroll og informasjon om politisk eksponering og sanksjoner som innhentes fra PEP og sanksjonslister
  • Kommunikasjon
   Herunder chat, sms og e-post
  • Informasjonskapsler/cookies
   Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider, dette kan du lese mer om her
 • Fra deg:
  Vi registrerer opplysninger som vi henter direkte fra deg. Dette er typisk i forbindelse med din søknad om lån eller andre produkter eller tjenester fra oss.

  Fra tredje part:

  • Når du søker lån eller andre produkter via en av våre låneformidlere/agenter, samler vi inn tilsvarende relevant informasjon som du selv har oppgitt til disse for å behandle søknaden din.
  • Vi henter også inn personopplysninger fra offentlige myndigheter som for eksempel Folkeregister og skattemyndigheter for å kvalitetssikre opplysningene du gir i søknadsskjema.
  • Vi samler også inn opplysninger fra kredittopplysningsbyrå for å vurdere din lånesøknad.
  • Vi samler inn personopplysninger fra kriminalitetsbekjempende myndigheter, sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som eksempelsvise EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC)) i vårt arbeid med å bekjempe hvitvasking gjennom bankens virksomhet, og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon for eksempel om politisk eksponerte personer (PEP).
  • Søknadsbehandling og inngåelse av avtaler 
   For å kunne levere deg våre produkter og tjenester må vi samle inn opplysninger du gir i søknadsskjema og gjennom kommunikasjon med oss, kontoinformasjon og kredittopplysninger og kontrollere og behandle disse før vi kan inngå en avtale med deg. Vi registrerer også opplysninger om avslåtte søknader for å kunne gi saklig begrunnelse om avslaget og i ettertid kunne dokumentere forholdet. Denne informasjonen vil også kunne få innvirkning på en fremtidig søknad.
  • Kundeadministrasjon 
   For at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg som å sende deg fakturaer, svare på henvendelser fra deg og administrere kundeforholdet må vi behandle informasjon som er samlet inn om deg og ditt kundeforhold.
  • Verifisere identitet 
   Vi har en berettiget interesse i å behandle identifikasjonsinformasjon, kontaktinformasjon og autentiseringsmetode for å verifisere deg som kunde og dermed oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven, finansforetaksloven og finansavtaleloven.
  • Arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering og andre straffbare handlinger 
   Vi behandler personopplysninger med det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere eventuelt bedrageri og andre straffbare handlinger rettet mot deg, andre kunder eller oss. Dette gjør vi for å oppfylle vår undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Etter personopplysningsloven har du ikke rett til innsyn i de opplysninger som er registrert for disse formålene.
  • Risikoklassifisering 
   Vi bruker identitetsinformasjon, finansiell informasjon inkludert kredittopplysninger, kontaktinformasjon, og personinformasjon for å utvikle beslutningsmodeller for kredittgivning og kredittstyring. Vi bruker også opplysningene for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko og tapsavsetning. Dette gjør vi med rettslig grunnlag i å oppfylle våre forpliktelser i finansforetaksloven med tilhørende forskrifter samt for å sikre forsvarlig utlånspraksis og kontroll av risikoeksponering.
  • Forbedre produkter og tjenester
   Vi bruker data om hvordan tjenestene blir brukt for å utvikle og forbedre våre nettsider og tjenester.
  • Bokføringsformål 
   For å oppfylle krav i bokføringsloven bruker vi opplysninger om konto- og produktinformasjon
  • Markedsføring og oppfølging 
   Vi vil behandle dine personopplysninger for å informere deg om produkter innen de produktkategoriene hvor du allerede har inngått en avtale med oss. Produktene deles inn i følgende kategorier:
   • Betalingstjenester
   • Spare- og innskuddsprodukter
   • Lån og andre kreditter

  Markedsføring og kundeoppfølging herunder begrunnes i vår legitime interesse i å tilby relevante tilbud til våre kunder. Vi har rett til å benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: kontaktinformasjonfødselsdato og produktinformasjon. Vi vil også gi deg tilpasset kundeoppfølging og markedsføring på bakgrunn av analyser vi foretar basert på dine identitetsopplysningerproduktinformasjon, teknisk informasjon og kontoopplysninger (profilering). Du kan når som helst velge å motsette deg at vi benytter slik profilering til markedsføring.  

  Dersom vi ønsker å markedsføre produkter og tjenester i en annen produktkategori enn den du og banken har inngått avtale om, kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

  Du kan når som helst reservere deg mot markedsføring ved å kontakte oss.

 • Vi plikter å vurdere kredittverdigheten til personer som søker kreditt hos oss, slik som søknader om forbrukslån eller å utvide rammen for eksisterende lån.  I mange tilfeller er behandling av sånne søknader automatisert. Dette betyr at lånesøknaden i utgangspunktet ikke behandles manuelt av en saksbehandler.

  I vurderingen av om en søknad skal innvilges bruker vi din søknadsinformasjon, økonomisk informasjon og opplysninger fra ditt eksisterende kundeforhold hvis det er aktuelt (Konto- eller låneinformasjon). Disse opplysningene brukes for å gi oss et korrekt risikobilde.

  Opplysningene vi innhenter vurderes opp mot våre interne policyer og modeller om hvilke søknader vi godkjenner. Policyene og modellene reflekterer evaluering av likviditet og betalingsevne. Dette avgjør om du vil få innvilget søknaden og eventuelt størrelsen på kreditten. Disse vil som regel behandles automatisk ved bruk av data. Noen typer opplysninger (som f.eks. nylige betalingsanmerkninger) fører alltid til avslag, mens andre typer opplysninger (for eksempel inntekt og gjeldsgrad) vil vektes mot hverandre i vurderingen av din søknad.

  Du kan be om manuell behandling i stedet for automatisert avgjørelse, for å gi din mening eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling inkludert profilering.

  Vi benytter oss av maskinlæring og kunstig intelligens for å finne sammenhenger som vi kan bruke i vår prising og kredittvurdering. Vi tillater imidlertid ikke at programvaren selv kan ta avgjørelser, reglene for våre avgjørelser treffes alltid av ledelsen i selskapet og legges inn i maskinene for automatisert behandling.

 • Vi deler opplysningene med våre IT-leverandører eller andre leverandører, i den utstrekning lovgivningen tillater det og taushetsplikten ikke er til hinder for det, dersom det er nødvendig for å yte tjeneste til deg eller nødvendig for utførsel av arbeidsoppgaver for banken.

  Dersom vi blir pålagt å gjøre det vil vi kunne utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter og andre utenforstående. Eksemplet på dette er skatteetaten, NAV og politiet.

  Ved mislighold av lån vil vi kunne utlevere informasjon til inkassobyråer for bistand til inndrivelse av våre krav mot deg. Inkassobyråer er underlagt egne regler for behandling av personopplysninger. Du vil alltid få beskjed om det dersom vi sender ditt krav til inkasso.

  Der databehandler er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området, tar vi særlige forhåndsregler for å sikre at overføringen foregår innenfor norsk personvernlovgivning, enten ved avtaler med mottakerne eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.

  • Personopplysninger som behandles gjennom kundeforholdet
   Herunder kontaktinformasjon, personinformasjon, finansiell informasjon, produkt informasjon og transaksjonsinformasjon slettes senest etter 10 år etter at kundeforholdet er avsluttet.
  • Avslagsinformasjon og ikke aksepterte tilbud
   Slettes etter 30 dager.
  • Autentisering/identifikasjonsmetode
   Informasjon knyttet til legitimasjonskontroll oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22.
  • Antihvitvaskingsopplysninger
   Oppbevares i fem år etter kundeforholdet er opphørt eller en transaksjon er gjennomført ihht hvitvaskingsloven
  • Teknisk informasjon/informasjonskapsler
   Informasjon om din bruk av våre digitale kanaler, som er lagret i informasjonskapsler i din nettleser, oppbevares i 2 år.
  • Kommunikasjon
   Vi lagrer ikke logger fra chat, e-post blir lagret i sikker løsning inntil behovet for opplysningene opphører, senest etter 2 år.
 • Du har en rekke rettigheter hva gjelder de personopplysningene vi innhenter og behandler om deg. Ved å logge deg inn i nettbanken dersom du er kunde, eller ta kontakt med oss kan du benytte flere av disse. Rettighetene dine omfatter:

  • Informasjon
   Du har rett på ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
  • Innsyn
   Du har rett til å kreve innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene. Vi gjøre oppmerksom på at interne vurderinger og lignende interne data som vi som behandlingsansvarlige oppretter på bakgrunn av personopplysningene du har gitt til oss, faller utenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser.
  • Retting
   Er opplysningene vi har om deg feilaktige eller ufullstendige har du rett til å få opplysningene rettet.
  • Sletting
   Du har rett til å kreve at opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare blir slettet.
  • Dataportabilitet
   Du kan be om at dine opplysninger overføres til deg eller en annen virksomhet i et maskinlesbart format.
  • Begrensning
   Be om at bruken av personopplysninger begrenses mens en klage er under behandling.
  • Innsigelse
   Du har rett til å be om at vi ikke bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser som er utelukkende automatisert. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned

  Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt tidligere om bruk av dine personopplysninger. Dette kan du enkelt gjøre ved administrasjon av samtykker på min side i nettbanken.

  Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du finner for øvrig mer informasjon om krav til behandling av personopplysninger på Datatilsynets nettsider

 • Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 • Har du spørsmål om ditt kundeforhold, ønsker å gjøre endringer på dine personverninnstillinger, reservere deg mot markedsføring mv, kontakt vårt kundesenter på telefon 23 29 66 90.

  BRAbank ASA som er behandlingsansvarlig og det er daglig leder som har det løpende ansvaret for å oppfylle bankens plikter i henhold til personvernregelverket.

  Har du spørsmål om hvordan BRAbank behandler dine personopplysninger kan du kontakte bankens personvernombud som er Chief Risk Officer, Kjersti Præsttun Ruben på personvern@brabank.no.